Vrijwilligers

Hulphond Nederland weet zich gesteund door bijna 600 geweldige vrijwilligers. Alleen dankzij hun betrokkenheid  is het mogelijk om mensen met een hulpvraag te helpen met de inzet van een hulphond. Onze vrijwilligers zetten zich van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat geheel belangeloos in voor het werk van onze stichting.

Gastgezinnen

Een groot deel van onze vrijwilligers is actief als gastgezin. Zo zijn er verspreid door heel Nederland pupgastgezinnen die de opvoeding en socialisatie van onze pups in hun eerste levensjaar verzorgen. Verder werkt Hulphond Nederland in toenemende mate met gastgezinnen die onze Therapie-hulphonden een warm thuis bieden. Ook zijn er gastgezinnen die voorzien in de kortdurende opvang van onze hulphonden of die de zorg op zich nemen voor een moederhond die enkele nestjes voor de stichting krijgt. Al deze gastgezinnen zijn nauw betrokken bij de opleiding en inzet van onze hulphonden.

Andere vrijwilligers

Naast de gastgezinnen weet Hulphond Nederland zich gesteund door een groot aantal andere vrijwilligers. Bijvoorbeeld onze kantoorvrijwilligers, hondenchauffeurs en vrijwilligers binnen het Kwispellezen-programma. Om het belang van ons werk bij verschillende stakeholders onder de aandacht te brengen, is een grote groep PR-vrijwilligers voor de stichting actief. Zij geven bijvoorbeeld gastlessen op scholen en verzorgen presentaties bij bedrijven, evenementen en verenigingen die Hulphond Nederland financieel steunen. Tenslotte zorgen vrijwilligers van het Hond-en-Hokje project ervoor dat de collectehokjes van Hulphond Nederland verspreid en beheerd worden.

Ook vrijwilliger worden?

Maakt u ook graag uw tijd en energie beschikbaar voor onze stichting? Lees hier over de verschillende mogelijkheden om vrijwilliger te worden.

Aannamebeleid

Als u gesolliciteerd heeft voor een functie als vrijwilliger bij Hulphond Nederland, dan willen wij een goed beeld kunnen vormen van u. Daarom doorlopen wij bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers de volgende stappen:

  • het kennismakingsgesprek
  • indien van toepassing controle van diverse referenties
  • het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag)
  • bekend maken met de bij ons geldende gedragscode/gedragsregels
  • uitreiken van de geldende gedragscode en gedragsregels
  • periodiek voortgangsgesprek

Het is de bedoeling door deze maatregelen na te leven te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We willen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen ontmoedigen om te solliciteren op een functie binnen onze stichting.

Vertrouwenspersoon

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas vaak voor; ook binnen vrijwilligersorganisaties. Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die: door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten. Hulphond Nederland heeft een vertrouwenspersoon benoemd waar vrijwilligers en externen terecht kunnen als zij daar behoefte aan hebben. Haar naam is Linda Zegers en zij is interim manager van het Expertise Centrum.

Verklaring omtrent gedrag

Bij Hulphond Nederland is het beleid dat alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires die vanuit hun functie of rol omgaan met vertrouwelijke informatie, geld en/of kostbare goederen een geldige VOG moeten aanleveren.  Per 1 juni 2020 is besloten om alle vrijwilligers een VOG te laten aanleveren. Een VOG wordt afgegeven door Justis als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de desbetreffende functie.